Všeobecné obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY PRE POSKYTOVANIE UBYTOVACÍCH SLUŽIEB A STORNO PODMIENKY

 

  1. Oblasť platnosti

 

1.1         Všeobecné obchodné podmienky (ďalej aj ako „VOP“) upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce zo zmluvy o ubytovaní uzatvorenej medzi prevádzkovateľom ubytovacích zariadení Chata Borovica – Tomáš Kozák, Pri kniežacích mohylách 5075/9J, 900 42 Dunajská Lužná, Slovenská republika a klientom. Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o ubytovaní a platia v plnom rozsahu, pokiaľ si prevádzkovateľ a klient nedohodnú v písomnej zmluve niektoré podmienky inak. Vedľajšie dohovory, zmeny v dohodách alebo ich zrušenie, musia byť uskutočnené písomnou formou a musia byť potvrdené prevádzkovateľom.

 

  1. Uzavretie zmluvy, zmluvní partneri, premlčanie

 

2.1         Zmluva vzniká prevzatím žiadosti /rezervácie/ klienta písomne a to osobne, alebo elektronicky prevádzkovateľom. V prípade elektronickej rezervácie, klient vyplní formulár uvedený na internetovej stránke www.chataborovica.sk. Závisí od slobodnej vôle prevádzkovateľa, či rezerváciu písomne potvrdí. Zmluvy o ubytovaní, t.j. objednávka zaväzuje prevádzkovateľa až po jej písomnom potvrdení. Na záväzné potvrdenie rezervácie sa vyžaduje záloha 50% zo sumy pobytu. Údaje v písomnej akceptácii rezervácie sú pre obe strany záväzné.

 

2.2       Každá rezervácia musí obsahovať povinné údaje:

2.2.1     meno a priezvisko ubytovaného,

2.2.2     dátum príchodu a odchodu,

2.2.3     počet nocí,

2.2.4     počet osôb, pri deťoch ich vek v deň príchodu

2.2.5     telefonický kontakt na ubytovaného,

2.2.6.    doplňujúce údaje o rezervácii zahrnuté v rezervačnom formulári.

 

2.3          V prípade preukázania, že klient uviedol nepravdivé, resp. neúplné údaje, si prevádzkovateľ vyhradzuje právo nezohľadňovať žiadosť klienta, právo odvolať a zrušiť objednávku, právo odstúpiť od už uzavretej zmluvy ako aj právo na náhradu akýchkoľvek škôd spôsobených uvedením nepravdivých údajov v plnej výške. V takomto prípade nenesie prevádzkovateľ žiadnu zodpovednosť za škody, ktoré by klientovi vznikli.

 

2.4       Doplatky za pobyt sa hradia na účet prevádzkovateľa najneskôr do nástupu na pobyt.

 

2.5       Zmluvní partneri sú prevádzkovateľ ubytovacieho zariadenia a zákazník – klient. Pokiaľ pre zákazníka objednávala ubytovanie tretia osoba, ručí táto voči prevádzkovateľovi spolu so zákazníkom ako spoločný dlžník za všetky záväzky vyplývajúce zo zmluvy, pokiaľ nepredloží príslušné vyhlásenie.

 

2.6       Podnájom alebo ďalší prenájom chaty a príslušenstva ako aj ich používanie na iné účely ako na ubytovanie resp. na iné účely ako bolo dohodnuté v zmluve, vyžadujú predošlý písomný súhlas prevádzkovateľa. Všetky nároky voči prevádzkovateľovi sa premlčujú za tri roky od začiatku pravidelnej premlčacej doby v závislosti od vedomosti. Nároky na náhradu škody sa premlčujú nezávisle od vedomosti za tri roky. Skrátenie premlčania neplatí pri nárokoch, ktoré sa zakladajú na úmyselnom alebo hrubo nedbalom porušení povinností prevádzkovateľa.

 

  1. Zmena alebo zrušenie rezervácie, storno poplatky

 

3.1         Akékoľvek zmeny uskutočnené na rezervácií zo strany klienta je možné uskutočniť telefonicky na tel. čísle 0911 83 61 61, alebo e-mailom info@chataborovica.sk. Pokiaľ klient požaduje zmenu uskutočnenej rezervácie, ktorej nie je možné z kapacitných alebo iných prevádzkových dôvodov vyhovieť, prevádzkovateľ uskutoční všetky kroky za účelom vyhovenia požiadavkám klienta, avšak prevádzkovateľ  nie je povinný požiadavke klienta na zmenu uskutočnenej rezervácie vyhovieť, klientovi nevzniká nárok na náhradu škody či akékoľvek iné plnenie zo strany prevádzkovateľa z dôvodu nemožnosti zmeny uskutočnenej rezervácie.

 

3.2         V prípade odstúpenia klienta od zmluvy a zrušenia rezervácie vzniká prevádzkovateľovi nárok na storno poplatok nasledovne:

 

– pri zrušení rezervácie menej ako 30 dní pred nástupom na pobyt 50% z ceny celého pobytu

– pri zrušení rezervácie menej ako 7 dní pred nástupom na pobyt 100% z ceny celého pobytu

– pri zrušení rezervácie viac ako 30 dní pred nástupom na pobyt sa vracia celá suma

 

3.3         V prípade nenastúpenia klienta na rezervovaný pobyt vzniká prevádzkovateľovi nárok na storno poplatok vo výške 100% z ceny objednaných a potvrdených služieb.

 

3.4         V prípade odstúpenia klienta od zmluvy a zrušenia rezervácie alebo v prípade čiastočného odstúpenia klienta od zmluvy a čiastočného zrušenia rezervácie alebo nenastúpenia klienta na rezervovaný pobyt v mimoriadnych prípadoch (choroba, úmrtie, postihnutie živelnou pohromou a pod.) je prevádzkovateľ oprávnený vzdať sa nároku na úhradu storno poplatku na základe predloženia dôveryhodného dôkazu o vážnej príčine odstúpenia klienta od zmluvy a zrušenia rezervácie alebo čiastočného odstúpenia klienta od zmluvy a čiastočného zrušenia rezervácie alebo nenastúpenia klienta na rezervovaný pobyt klientom.

 

3.5         Prevádzkovateľ zašle klientovi písomne alebo e-mailom oznámenie o uplatnení nároku prevádzkovateľa na storno poplatok a jeho výšku v zmysle týchto VOP do 14 dní odo dňa odstúpenia klienta od zmluvy a zrušenia rezervácie alebo odo dňa čiastočného odstúpenia klienta od zmluvy a čiastočného zrušenia rezervácie alebo nenastúpenia klienta na pobyt. Klient potvrdením objednávky súhlasí a berie na vedomie, že prevádzkovateľ je oprávnený v uvedených prípadoch jednostranne započítať pohľadávku klienta na vrátenie klientom uhradenej ceny pobytu pri uskutočnení rezervácie pobytu voči pohľadávke prevádzkovateľa na úhradu storno poplatku vo výške uvedenej v týchto VOP, v ktorej sa tieto pohľadávky kryjú, pričom sumu presahujúcu vzájomné pohľadávky klienta a prevádzkovateľa v prospech klienta uhradí prevádzkovateľ klientovi bezhotovostným bankovým prevodom na bankový účet klienta, z ktorého bola realizovaná úhrada ceny pobytu pri rezervácií pobytu, a to do 30 pracovných dní odo dňa nasledujúceho zrušenia rezervácie alebo odo dňa čiastočného odstúpenia klienta od zmluvy a čiastočného zrušenia rezervácie alebo nenastúpenia klienta na pobyt.

 

  1. Ubytovanie klientov

 

4.1         Klientovi je rezervovaná chata k dispozícii od 14:00 hod. dohovoreného dňa príchodu. Izby musia byť v dohovorený deň odchodu odovzdané prevádzkovateľovi najneskôr do 11:00 hod., pokiaľ nebolo vopred dohovorené inak. Prevádzkovateľ môže na základe oneskoreného odchodu z izby účtovať 100% z ceny za jednu noc. Na pobyt môže nastúpiť len počet osôb uvedených v rezervácii. Ak na pobyt nastúpi vyšší počet osôb ako je uvedené v rezervácii, ubytovateľ nie je povinný ubytovať osoby naviac prípadne vyžadovať v zmysle cenníka doplatok za osoby naviac.

 

 4.2        Pred odchodom z chaty je klient povinný:

 

4.2.1      uzavrieť vodovodné kohútiky,

4.2.2      úplne uhasiť oheň v ohnisku,

4.2.3      zhasnúť svetlá,

4.2.4      zatvoriť okná a okenice,

4.2.5      uložiť do interiéru sedací vak a paddleboard,

4.2.6      uzamknúť dvere.

 

4.3         V celom interiéri je fajčenie prísne zakázané. Pri porušení tohto zákazu sa stanovuje pokuta 300,- EUR.

 

4.4         Z bezpečnostných dôvodov nie je vhodné ponechávať deti do 15 rokov bez dozoru dospelých osôb.

 

4.5          Za peniaze, cenné veci a doklady prevádzkovateľ nezodpovedá.

 

4.6          Domáce zvieratá nie sú dovolené.

 

4.7          V čase od 22:00 – 06:00 hod. je nočný kľud, ktorí musia klienti dodržiavať.

 

4.8          Za škody spôsobené na majetku chaty zodpovedá klient.

 

4.9          Akékoľvek poruchy je klient povinný nahlásiť prevádzkovateľovi.

 

  1. Ceny a platba

 

5.1.        Dohodnutá cena a služby, ktorú má klient platiť, vyplývajú z potvrdenia rezervácie. Pokiaľ nebola rezervácia potvrdená, platia ceny na webovej stránke. Klient je povinný za prenechanie chaty a ním využité ďalšie služby zaplatiť platné resp. dohodnuté ceny. Toto platí aj pre služby a výdavky prevádzkovateľa voči tretím osobám, ktoré podnietil klient.

 

5.2     Dohodnuté ceny zahŕňajú obslužné a príslušnú platnú daň z pridanej hodnoty.

 

5.3     Platba za poskytnuté služby sa uhrádza v mene EURO (€).

 

5.4     Klient platí bezhotovostným prevodom na bankový účet prevádzkovateľa.

 

5.5  Plnú sumu pobytu je potrebné zaplatiť do 3 dní od potvrdenia požadovaného termínu prenajímateľom. Až po prijatí platby na účet prenajímateľa je rezervácia záväzná pre obe strany.

 

5.6      Vratnú kauciu vo výške 300 € za chatu nájomca uhradí pri platbe za pobyt prevedením peňazí na účet, pričom po bez škodovom odovzdaní chaty bude kaucia po skončení pobytu vrátená  naspäť do 72 hodín od ukončenia pobytu na bankový účet klienta.